عکس/ زیباترین تصاویر از حرم امام علی(ع) در سالی که گذشت
حرم امام علی(ع) در شهر نجف اشرف در طول سال میزبان میلیون ها زائر از داخل و خارج عراق است که برای زیارت به این مکان مقدس می آیند.

عکس/ زیباترین تصاویر از حرم امام علی(ع) در سالی که گذشت

حرم امام علی(ع) در شهر نجف اشرف در طول سال میزبان میلیون ها زائر از داخل و خارج عراق است که برای زیارت به این مکان مقدس می آیند.
عکس/ زیباترین تصاویر از حرم امام علی(ع) در سالی که گذشت

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.