عکس/ روزه داران چینی به روایت تصویر
مسجد «نیوجیه» یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مساجد شهر پکن محسوب می شود که همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان، میزبان مسلمان روزه دار چینی به هنگام افطار است.

عکس/ روزه داران چینی به روایت تصویر

مسجد «نیوجیه» یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مساجد شهر پکن محسوب می شود که همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان، میزبان مسلمان روزه دار چینی به هنگام افطار است.
عکس/ روزه داران چینی به روایت تصویر

car

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.