عکس خبری/ حال و هوای مسجدالنبی در ماه رمضان
در طول ماه رمضان، صدها هزار زائر از کشورهای مختلف جهان با سفر به شهر مدینه به مسجد النبی(ص) می روند تا روزها و شب های خود را در این مکان معنوی سپری کنند.

عکس خبری/ حال و هوای مسجدالنبی در ماه رمضان

در طول ماه رمضان، صدها هزار زائر از کشورهای مختلف جهان با سفر به شهر مدینه به مسجد النبی(ص) می روند تا روزها و شب های خود را در این مکان معنوی سپری کنند.
عکس خبری/ حال و هوای مسجدالنبی در ماه رمضان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.