عکس/ تصاویری هوایی از مسجد الحرام(ع)
در طول ماه رمضان، صدها هزار زائر از کشورهای مختلف جهان با سفر به شهر مکه به مسجد الحرام می روند تا روزها و شب های خود را در این مکان معنوی سپری کنند.

عکس/ تصاویری هوایی از مسجد الحرام(ع)

در طول ماه رمضان، صدها هزار زائر از کشورهای مختلف جهان با سفر به شهر مکه به مسجد الحرام می روند تا روزها و شب های خود را در این مکان معنوی سپری کنند.
عکس/ تصاویری هوایی از مسجد الحرام(ع)

گوشی موبایل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.