عکس/ بخشهایی دیدنی از موزه حرم حضرت عباس(ع)
یکی از موزه های برجسته کشور عراق، موزه اشیاء نفیس حرم حضرت عباس(ع) در شهر کربلای معلی است، در بخشی از این موزه تعداد زیادی از وسایل جنگی قدیمی همچون شمشیر، زره و سپر به نمایش درآمده است.

عکس/ بخشهایی دیدنی از موزه حرم حضرت عباس(ع)

یکی از موزه های برجسته کشور عراق، موزه اشیاء نفیس حرم حضرت عباس(ع) در شهر کربلای معلی است، در بخشی از این موزه تعداد زیادی از وسایل جنگی قدیمی همچون شمشیر، زره و سپر به نمایش درآمده است.
عکس/ بخشهایی دیدنی از موزه حرم حضرت عباس(ع)

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.