عکس/ اهتزاز پرچم امام رضا(ع) در کمیته ملی المپیک
پرچم 200 متری امام رضا (ع) در کمیته ملی المپیک به اهتزاز در آمد. در این مراسم هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک گفت: پرچم امام رضا (ع) را همراه با کاروان به المپیک می‌فرستیم تا ورزشکاران به لحاظ روحی در سطح بالایی قرار بگیرند.

عکس/ اهتزاز پرچم امام رضا(ع) در کمیته ملی المپیک

پرچم 200 متری امام رضا (ع) در کمیته ملی المپیک به اهتزاز در آمد. در این مراسم هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک گفت: پرچم امام رضا (ع) را همراه با کاروان به المپیک می‌فرستیم تا ورزشکاران به لحاظ روحی در سطح بالایی قرار بگیرند.
عکس/ اهتزاز پرچم امام رضا(ع) در کمیته ملی المپیک

تکنولوژی جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.