عهد مسلمانان بلژیک در مبارزه با افراط گرایی
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بروکسل نوشت : مسلمانانی که برای اقامه نماز جمعه در مسجد اعظم بروکسل گرد آمدند، پس از فریاد ‘ الله اکبر ‘ از مسجد بیرون آمده و شعار زنده باد بلژیک سرداده و عهد کردند که با افراط گرایی مبارزه کنند.

عهد مسلمانان بلژیک در مبارزه با افراط گرایی

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بروکسل نوشت : مسلمانانی که برای اقامه نماز جمعه در مسجد اعظم بروکسل گرد آمدند، پس از فریاد ‘ الله اکبر ‘ از مسجد بیرون آمده و شعار زنده باد بلژیک سرداده و عهد کردند که با افراط گرایی مبارزه کنند.
عهد مسلمانان بلژیک در مبارزه با افراط گرایی

دانلود ها پلاس

مد روز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.