علمای که شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را ریختند
سه شخصیت سید مرتضی، شیخ مفید و خواجه نصیر طوسی خیلی بزرگوار بوده‌اند و تقریبا به مذهب حیات دادند؛ بلکه شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را این‌ها ریخته‌اند.

علمای که شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را ریختند

سه شخصیت سید مرتضی، شیخ مفید و خواجه نصیر طوسی خیلی بزرگوار بوده‌اند و تقریبا به مذهب حیات دادند؛ بلکه شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را این‌ها ریخته‌اند.
علمای که شالوده و اساس و پایه‌ مذهب تشیع را ریختند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

خرم خبر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.