زمان شهادت و وفات حضرت زهرا(س) همانند مکان دفن ایشان از مجهولات تاریخی است.

world press news

مجله اینترنتی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.