علت شیوع طاعون در بنی اسرائیل چه بود؟
به بازى گرفتن دستور خداوند، باعث شد تا بار دیگر، بنی اسرائیل گرفتار كیفر الهى شوند و بیمارى طاعون در میان آنها شیوع پیدا كند.

علت شیوع طاعون در بنی اسرائیل چه بود؟

به بازى گرفتن دستور خداوند، باعث شد تا بار دیگر، بنی اسرائیل گرفتار كیفر الهى شوند و بیمارى طاعون در میان آنها شیوع پیدا كند.
علت شیوع طاعون در بنی اسرائیل چه بود؟

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.