آقای مصطفی زمانی نقل می‏کند هر روز تعداد زیادی از مردم برای اجرای صیغه نکاح بدست امام خمینی نوبت می‏ گرفتند، حضرت امام هم با کمال ملاطفت و مهربانی با آنها برخورد می‏ کرد.

باشگاه خبری ورزشی

سپهر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.