عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند
عرفه، روز عبادت و نیایش به درگاه الهی و روز بارش رحمت و مغفرت و عفو عمومی است.

عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند

عرفه، روز عبادت و نیایش به درگاه الهی و روز بارش رحمت و مغفرت و عفو عمومی است.
عرفه، گفتگوی عارفانه با خداوند

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.