عربستان غبارروبی کعبه در ماه «شعبان» را لغو کرد
اداره حرمین شریفین در عربستان از بیم کشته شدن حجاج و عمره‌گزاران، شست‌وشوی کعبه در ماه شعبان را لغو و اعلام کرد که فقط به یک بار غبارروبی در محرم الحرام بسنده می‌کند.

عربستان غبارروبی کعبه در ماه «شعبان» را لغو کرد

اداره حرمین شریفین در عربستان از بیم کشته شدن حجاج و عمره‌گزاران، شست‌وشوی کعبه در ماه شعبان را لغو و اعلام کرد که فقط به یک بار غبارروبی در محرم الحرام بسنده می‌کند.
عربستان غبارروبی کعبه در ماه «شعبان» را لغو کرد

بک لینک رنک 3

car

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.