امام صادق (ع) فرمود که: ای مفضل! اول عبرتها و دلیل‌ها بر صانع عالم تعالی شانه تهیه و نظام این عالم است و تالیف اجزاء و نسق آن بر وجه کمال، زیرا که اگر تامل کنی در این عالم به فکر خود و تمیز کنی به عقل خود…

خبر دانشجویی

اسکای نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.