عالم شیعی در غنا قرآن را تفسیر می کند +عکس
جلسات تفسیر قرآن شیخ عبدالمؤمن عالم، روحانی شیعی غنا هم‌زمان با ماه رمضان در شمال غنا در حال برگزاری است.

عالم شیعی در غنا قرآن را تفسیر می کند +عکس

جلسات تفسیر قرآن شیخ عبدالمؤمن عالم، روحانی شیعی غنا هم‌زمان با ماه رمضان در شمال غنا در حال برگزاری است.
عالم شیعی در غنا قرآن را تفسیر می کند +عکس

پرس نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.