عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد
فیض الهی جایی می‌آید که این شیب و این عبودیت را پیدا کنیم و در برابر او تمام کارهایمان را مخلصا لله انجام دهیم.

عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد

فیض الهی جایی می‌آید که این شیب و این عبودیت را پیدا کنیم و در برابر او تمام کارهایمان را مخلصا لله انجام دهیم.
عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.