طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند
سه طرفدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به یک زن مسلمان در منهتن حمله کرده و او را تروریست خطاب قرار دادند.

طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند

سه طرفدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به یک زن مسلمان در منهتن حمله کرده و او را تروریست خطاب قرار دادند.
طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.