صحنه اهانت آمیز به نمادهای عاشورا در یک فیلم هندی!
شیعیان هندوستان نسبت به وجود صحنه اهانت آمیز به عاشورا در فیلم جدید «رئیس» شاهرخ‌خان، خواستار عذرخواهی کارگردان و تهیه کنند این فیلم شدند.

صحنه اهانت آمیز به نمادهای عاشورا در یک فیلم هندی!

شیعیان هندوستان نسبت به وجود صحنه اهانت آمیز به عاشورا در فیلم جدید «رئیس» شاهرخ‌خان، خواستار عذرخواهی کارگردان و تهیه کنند این فیلم شدند.
صحنه اهانت آمیز به نمادهای عاشورا در یک فیلم هندی!

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.