شیعیان افغانستان به خاک و خون کشیده شدند
براساس آخرین آمار براثر انفجار دیروز (شنبه) در کابل پایتخت افغانستان 61 نفر شهید و207 نفر زخمی شدند.

شیعیان افغانستان به خاک و خون کشیده شدند

براساس آخرین آمار براثر انفجار دیروز (شنبه) در کابل پایتخت افغانستان 61 نفر شهید و207 نفر زخمی شدند.
شیعیان افغانستان به خاک و خون کشیده شدند

فروش بک لینک قوی

تکست آهنگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.