دادستانی کل جمهوری آذربایجان گزارشی منتشر کرد که از تشدید بی‌سابقه شیعه‌ستیزی در این کشور حکایت دارد.

خبر دانشجویی

خرم خبر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.