شکنجه شیعیان قطیف در زندان‌های رژیم سعودی
یک فعال حقوق بشری در عربستان از شکنجه شیعیان شهر قطیف که توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شده اند خبر داد.

شکنجه شیعیان قطیف در زندان‌های رژیم سعودی

یک فعال حقوق بشری در عربستان از شکنجه شیعیان شهر قطیف که توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شده اند خبر داد.
شکنجه شیعیان قطیف در زندان‌های رژیم سعودی

بک لینک رنک 4

خبر جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.