اینستاگرام بنیاد شهید مطهری به شایعه افغانی بودن این شهید پاسخ داده است.

گوشی

تکست آهنگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.