شرایط داعش برای اعزام حجاج!
داعش، همچنین، از علاقه مندان به شرکت در حج خواسته است تا مجموعه ای از مدارک شناسایی مورد نظر این گروه را در اختیارش قرار دهند.

شرایط داعش برای اعزام حجاج!

داعش، همچنین، از علاقه مندان به شرکت در حج خواسته است تا مجموعه ای از مدارک شناسایی مورد نظر این گروه را در اختیارش قرار دهند.
شرایط داعش برای اعزام حجاج!

موسیقی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.