شباهت‌های حضرت حجت(عج) با پیامبران الهی
خداوند تبارک و تعالی همان گونه که به ولادت اسماعیل ـ علیه‌السّلام ـ بشارت داده است به ولادت و قیام قائم (عج) نیز بشارت داده است.

شباهت‌های حضرت حجت(عج) با پیامبران الهی

خداوند تبارک و تعالی همان گونه که به ولادت اسماعیل ـ علیه‌السّلام ـ بشارت داده است به ولادت و قیام قائم (عج) نیز بشارت داده است.
شباهت‌های حضرت حجت(عج) با پیامبران الهی

روزنامه قانون

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.