«نگاه کارشناسانه رهبری به مداحی به قلم یدالله بهتاش» «ماجرای اولین دیدار مداحان با رهبر انقلاب در گفتگو با سید احمد شمس» و … از جمله مطالب این شماره می باشد.

بازی آزاد

شبکه خانگی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.