نشانه هایی که برای زنان و مردان بیان شده، امروزه در جامعه بسیار مشاهده می شود.

روزنامه ایران

نخبگان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.