سیزدهمین دوره اعتکاف رمضانیه دانشجویان تهران +پوستر
سیزدهمین دوره اعتکاف دانشجویان و دانش آموختگان شهر تهران از تاریخ 9 الی 11 تیرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

سیزدهمین دوره اعتکاف رمضانیه دانشجویان تهران +پوستر

سیزدهمین دوره اعتکاف دانشجویان و دانش آموختگان شهر تهران از تاریخ 9 الی 11 تیرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
سیزدهمین دوره اعتکاف رمضانیه دانشجویان تهران +پوستر

دانلود نرم افزار جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.