آمار مجازات اعدام در عربستان در حالی سیر صعودی دارد که از آغاز سال جدید میلادی ۶۳ نفر در این کشور از دم تیغ گذرانده شده‌اند.

اسکای نیوز

افق

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.