سیاستمدار بریتانیایی خواستار ممنوعیت حجاب شد
کاندیدای رهبری حزب «استقلال پادشاهی متحد» مشهور به «یوکیپ» در بریتانیا خواستار ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی و مراکز خرید این کشور شد.

سیاستمدار بریتانیایی خواستار ممنوعیت حجاب شد

کاندیدای رهبری حزب «استقلال پادشاهی متحد» مشهور به «یوکیپ» در بریتانیا خواستار ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی و مراکز خرید این کشور شد.
سیاستمدار بریتانیایی خواستار ممنوعیت حجاب شد

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.