«ابواسحاق الحوینی» از مفتی های سرشناس سلفی مصر و عضو مجلس شورای علمای سلفی مصر در فتوایی اعلام کرد: سپرده گذاری در بانک ها حرام است.

دانلود سریال و آهنگ

خبر فرهنگیان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.