سوزاندن قرآن با اشتباه چاپی جایز است!
استاد آکادمی پلیس دبی در اظهاراتی قابل‌‌تأمل و تعجب‌آور گفت: «سوزاندن نسخه‌های قرآنی که دارای اشتباهات چاپی هستند، شرعا جایز است»(!)

سوزاندن قرآن با اشتباه چاپی جایز است!

استاد آکادمی پلیس دبی در اظهاراتی قابل‌‌تأمل و تعجب‌آور گفت: «سوزاندن نسخه‌های قرآنی که دارای اشتباهات چاپی هستند، شرعا جایز است»(!)
سوزاندن قرآن با اشتباه چاپی جایز است!

بک لینک رنک 1

موزیک سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.