سوره ای به نام جزئی از نماز
«رب» را در فارسی، پروردگار معنا می‌کنند و «رب العالمین» یعنی پروردگار جهانیان.

سوره ای به نام جزئی از نماز

«رب» را در فارسی، پروردگار معنا می‌کنند و «رب العالمین» یعنی پروردگار جهانیان.
سوره ای به نام جزئی از نماز

خرید بک لینک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.