امام صادق علیه السلام در کلامی ارزشمند سه چیزی که اگر مردم هر شهری نداشته باشند گرفتار پشیمانی می شوند را بیان فرموده اند.

باشگاه خبری ورزشی

تکنولوژی جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.