سه عامل انتحاری قبل از عملیات تروریستی در کاظمین کشته شدند
نیروهای امنیتی عراق از هلاکت سه عامل انتحاری که قصد داشتند در شهر کاظمین، عملیات تروریستی داشته باشند، خبر دادند.

سه عامل انتحاری قبل از عملیات تروریستی در کاظمین کشته شدند

نیروهای امنیتی عراق از هلاکت سه عامل انتحاری که قصد داشتند در شهر کاظمین، عملیات تروریستی داشته باشند، خبر دادند.
سه عامل انتحاری قبل از عملیات تروریستی در کاظمین کشته شدند

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.