سلمان رشدی: اگر به گذشته بروم بازهم کتاب آیات شیطانی را می‌نویسم
نویسنده کتاب آیات شیطانی مدعی شد اگر به گذشته برود بازهم این کتاب را خواهد نوشت زیرا از این کار پشیمان نیست.

سلمان رشدی: اگر به گذشته بروم بازهم کتاب آیات شیطانی را می‌نویسم

نویسنده کتاب آیات شیطانی مدعی شد اگر به گذشته برود بازهم این کتاب را خواهد نوشت زیرا از این کار پشیمان نیست.
سلمان رشدی: اگر به گذشته بروم بازهم کتاب آیات شیطانی را می‌نویسم

روزنامه قانون

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.