سلطان تلاوت قرآن در قرن بیستم کیست؟
روزنامه قطری «العرب» از مرحوم استاد «عبدالباسط عبدالصمد»، قاری برجسته مصری به‌عنوان «سلطان تلاوت در قرن بیستم» یاد کرد و در مطلبی به تبیین زندگی‌نامه و تلاوت‌های این قاری بزرگ جهان اسلام پرداخت.

سلطان تلاوت قرآن در قرن بیستم کیست؟

روزنامه قطری «العرب» از مرحوم استاد «عبدالباسط عبدالصمد»، قاری برجسته مصری به‌عنوان «سلطان تلاوت در قرن بیستم» یاد کرد و در مطلبی به تبیین زندگی‌نامه و تلاوت‌های این قاری بزرگ جهان اسلام پرداخت.
سلطان تلاوت قرآن در قرن بیستم کیست؟

wolrd press news

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.