کاردینال پیتر تورکسون رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان به دعوت آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه به قم سفر کرد.

دانلود آهنگ جدید

آگهی استخدام

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.