سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟
مسولیت فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد .

سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟

مسولیت فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد .
سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.