پروژه ساخت گنبد در زمانی پیش بینی شده انجام پذیرفت اما به دلیل پاره ای از مشکلات از طرف عراق و نیز مشکلات امنیتی که توسط گروه های تکفیری در منطقه به وجود آمد سبب شد.

اخبار

تکنولوژی جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.