زنان مسلمان کمتر از غیرمسلمانان شانس استخدام دارند
نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که زنان تحصیلکرده مسلمان در انگلیس کمتر از زنان غیرمسلمان شانس استخدام دارند حتی اگر مهارت‌ها و تحصیلات یکسانی داشته باشند.

زنان مسلمان کمتر از غیرمسلمانان شانس استخدام دارند

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که زنان تحصیلکرده مسلمان در انگلیس کمتر از زنان غیرمسلمان شانس استخدام دارند حتی اگر مهارت‌ها و تحصیلات یکسانی داشته باشند.
زنان مسلمان کمتر از غیرمسلمانان شانس استخدام دارند

فروش بک لینک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.