زنان غیر مسلمانی که حجاب را تجربه کردند +عکس
تعدادی از زنان مسلمان آمریکایی برنامه ای با نام «همسایگان مسلمان خود را بشناس» در یک کتابخانه در آمریکا راه اندازی کردند و در حاشیه این برنامه، زنان و دختران آمریکایی این فرصت را به دست می آورند که حجاب اسلامی را تجربه کنند.

زنان غیر مسلمانی که حجاب را تجربه کردند +عکس

تعدادی از زنان مسلمان آمریکایی برنامه ای با نام «همسایگان مسلمان خود را بشناس» در یک کتابخانه در آمریکا راه اندازی کردند و در حاشیه این برنامه، زنان و دختران آمریکایی این فرصت را به دست می آورند که حجاب اسلامی را تجربه کنند.
زنان غیر مسلمانی که حجاب را تجربه کردند +عکس

دانلود سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.