زمانی که کشتار و گردنکشی جزء اصول حکومت می شود
زمانی بر مردم خواهد آمد که جز از راه کشتار و گردنکشی به حکومت نمی‌رسند و جز از طریق غصب و بخل بی نیاز نمی‌شوند.

زمانی که کشتار و گردنکشی جزء اصول حکومت می شود

زمانی بر مردم خواهد آمد که جز از راه کشتار و گردنکشی به حکومت نمی‌رسند و جز از طریق غصب و بخل بی نیاز نمی‌شوند.
زمانی که کشتار و گردنکشی جزء اصول حکومت می شود

تکنولوژی جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.