رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد
رکورد ختم کل قرآن در ۱۱ ساعت توسط حافظ قرآن فلسطینی در این کشور ثبت شد.

رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد

رکورد ختم کل قرآن در ۱۱ ساعت توسط حافظ قرآن فلسطینی در این کشور ثبت شد.
رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد

لردگان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.