رژیم سعودی جسد شهید نمر را تحویل نداده است
رژیم حاکم بر عربستان سعودی پس از اعدام تعدادی از شیعیان بیگناه این کشور از جمله شیخ نمر باقر النمر، همچنان از تحویل اجساد آنها خودداری می‌کند.

رژیم سعودی جسد شهید نمر را تحویل نداده است

رژیم حاکم بر عربستان سعودی پس از اعدام تعدادی از شیعیان بیگناه این کشور از جمله شیخ نمر باقر النمر، همچنان از تحویل اجساد آنها خودداری می‌کند.
رژیم سعودی جسد شهید نمر را تحویل نداده است

عکس

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.