رژیم آل‌خلیفه ۹ سال زندان برای شیخ علی سلمان برید!
دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین امروز از سوی دادگاه استیناف رژیم آل خلیفه به ۹ سال زندان محکوم شد.

رژیم آل‌خلیفه ۹ سال زندان برای شیخ علی سلمان برید!

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین امروز از سوی دادگاه استیناف رژیم آل خلیفه به ۹ سال زندان محکوم شد.
رژیم آل‌خلیفه ۹ سال زندان برای شیخ علی سلمان برید!

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.