رونمایی از المان واقعه غدیر در شهرستان المناذره عراق +عکس
در يكى از ميدان‌هاى شهرستان المناذره از توابع شهر نجف اشرف از المان واقعه غدیر رونمایی شد.

رونمایی از المان واقعه غدیر در شهرستان المناذره عراق +عکس

در يكى از ميدان‌هاى شهرستان المناذره از توابع شهر نجف اشرف از المان واقعه غدیر رونمایی شد.
رونمایی از المان واقعه غدیر در شهرستان المناذره عراق +عکس

تلگرام

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.