مردم را روزگارى دشوار در پيش است كه توانگر اموال خود را سخت نگهدارد، در صورتى كه به بخل ورزى فرمان داده نشد.

فانتزی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.