روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند
پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم درحدیثی، نام درى در بهشت که فقط روزه داران از آن وارد مى‌شوند را معرفی کردند.

روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند

پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم درحدیثی، نام درى در بهشت که فقط روزه داران از آن وارد مى‌شوند را معرفی کردند.
روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند

عکس

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.