روزنامه‌نگار آمریکایی: ضربه سعودی‌ها به اسلام را دریابیم
مهم‌تر از اسنادی که از احتمال دست داشتن عربستان در حادثه یازده سپتامبر می‌گوید، این است که عربستان سعودی افراط‌گرایی، نفرت، زن‌ستیزی و اختلاف شیعه و سنی را گسترش داده و اکنون نیز مشغول جنگ داخلی در خاورمیانه است.

روزنامه‌نگار آمریکایی: ضربه سعودی‌ها به اسلام را دریابیم

مهم‌تر از اسنادی که از احتمال دست داشتن عربستان در حادثه یازده سپتامبر می‌گوید، این است که عربستان سعودی افراط‌گرایی، نفرت، زن‌ستیزی و اختلاف شیعه و سنی را گسترش داده و اکنون نیز مشغول جنگ داخلی در خاورمیانه است.
روزنامه‌نگار آمریکایی: ضربه سعودی‌ها به اسلام را دریابیم

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

فانتزی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.