روحاني آچار به دست محله شوش/عکس
برقكاري ماهر و ميان اهالي به حرفه‌اش شناخته شده است. كمتر كسي از اهالي براي تعميرات برقي به او مراجعه نكرده است. به قول خودش بيشتر دلي كار مي‌كند؛ براي آنكه كار مردم را راه بيندازد.

روحاني آچار به دست محله شوش/عکس

برقكاري ماهر و ميان اهالي به حرفه‌اش شناخته شده است. كمتر كسي از اهالي براي تعميرات برقي به او مراجعه نكرده است. به قول خودش بيشتر دلي كار مي‌كند؛ براي آنكه كار مردم را راه بيندازد.
روحاني آچار به دست محله شوش/عکس

فروش بک لینک

bluray movie download

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.